Algemene voorwaarden

Algemeen

Mayssa coaching & therapie is een praktijk voor coaching en therapie. De praktijk is opgericht door Mayssa Mekaoui, gevestigd in Nijmegen.

Mayssa is eigenaar, therapeut en coach. Als therapeut is zij aangesloten bij de beroepsvereniging Federatie vak therapeutische beroepen (FVB) en de Nederlandse verenging voor psychomotorische therapie (NVPMT).
Als coach is zij aangesloten bij het  bij het CAT (https://catcollectief.nl). Dit is een beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Zij valt als CAT-therapeut onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

 

Verhindering

Het afzeggen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren worden gedaan. Indien dit niet het geval is, worden de volledige kosten voor de geplande afspraak in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch.

 

Aansprakelijkheid

Voor de begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is Mayssa coaching & therapie niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de coaching of therapie. Mayssa coachging & therapie is ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, de behandelingen die door Mayssa coaching en therapie (uit)gevoerd zijn.

Bij psychische- en lichamelijke klachten van de cliënt, raadt Mayssa coaching en therapie aan contact op te nemen met de huisarts. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of deskundige vervangen. Wel kunnen consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen tijdens de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.

Reguliere hulpverlening gaat heel goed samen met de coaching of therapie bij Mayssa coaching en therapie.

 

Vertrouwelijkheid

Als behandelend therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij het wettelijke verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de cliënt, overleg moet zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken en eventuele overeenkomsten van of met Mayssa coaching & therapie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tijdens het eerste ( intake)gesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

Begeleiden kinderen tot 16 jaar

Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en therapie van kinderen onder de 16 jaar, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Verslag

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.

 

Beëindiging

De therapeut is verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; dan doet de cliënt dit op eigen risico en is dan bereid een verklaring te tekenen waarop de cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigd.

De behandeling kan door de therapeut eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.

 

Betalingsvoorwaarde

De cliënt/opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de gevraagde tarieven. De betaling vindt plaats in onderling overleg tussen de cliënt/opdrachtgever en therapeut; per overboeking of per pinbetaling. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, ontvangt de cliënt/opdrachtgever een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening, is de coach genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Mayssa coaching & therapie gerechtigd verdere behandeling op te schorten.

 

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken met de therapeut. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de geschillencommissie GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

 

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven: Mayssa coaching & therapie gaat discreet met persoonlijke gegevens om. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Mayssa Mekaoui, oprichtster en eigenaresse Mayssa coaching & therapie, gevestigd in Nijmegen.

 

Persoonsgegevens

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Mayssa van Mayssa coaching & therapie en cliënt van Mayssa coaching & therapie.

Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

 

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je instemmen om met mij te werken (of het nu om therapie, coaching, of welke dienst dan ook van Mayssa coaching & therapie gaat) dan kan ik je om aanvullende gegevens vragen. Bijvoorbeeld een inschrijf- of intake formulier of gegevens die ter sprake komen tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is, ga ik discreet om. Ik zal alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. Indien uitwisseling aan derden van belang is, zal dit alleen met jouw toestemming gebeuren.

 

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij mee hebben ingestemd als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn website (www.mayssa.nl) is alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door Mijndomein. Ik gebruik geen cookies.

 

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij meemaakte. Ik bewaar dat in een afgesloten locker. Alleen ik ben op de hoogte van waar de sleutel ligt. Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

 

Jou rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde.